Uit de boeken

Het oudste notulenboek dat gevonden is vermeldt dat de oprichtingsvergadering op 19 februari 1935 heeft plaatsgevonden. Er waren 22 personen aanwezig, waarvan er 20 zich opgaven om lid te worden; 3 personen konden niet aanwezig zijn, maar gaven wel aan lid te willen worden. Zo kon de vereniging starten met 23 leden. Er werden 2 personen voorgesteld om tot directeur (=dirigent) gekozen te worden: de heer Koelewijn, hoofd der Chr. School, Voorthuizerstraat te Putten en de heer Koning, muziekleraar en organist van de Geref. Kerk te Ermelo. Bij de stemming verkreeg de heer Koelewijn 5 stemmen en de heer Koning 15 stemmen. De notulen van 26 februari 1935 melden dat de heer Koning zijn benoeming heeft aanvaard.

De contributie wordt vastgesteld op 12 ½ cent per week voor alleenstaande leden en 10 cent voor meerdere leden uit één gezin. Uit de notulen blijkt dat er eerst alleen maar mensen vanuit de Geref. Kerk lid konden worden. In de vergadering van 8 maart 1935 is besloten dat ook niet Geref.-leden konden  toetreden. Al in de vergadering van 29 augustus 1935 wordt de contributie verhoogd van resp. 12 ½ cent naar 15 cent en van 10 cent naar 12 ½ cent per week.

Per 8 november 1935 wordt het koor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt deze datum als het begin van het koor beschouwd. In de bestuursvergadering van 6 april 1936 wordt besloten een orgel te kopen. Deze mag tussen de fl. 15,00 en fl. 20,00 kosten!

Het eerste jaarverslag van de Geref. Gemengde Zangvereniging “De Lofstem”, waarvan melding wordt gemaakt, is een verslag van twee jaar en meldt het volgende: Vóór de oprichting van deze vereniging heeft er al een dergelijke vereniging bestaan, maar men kampte steeds met een gebrek aan leden.

De zangrepetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur. In de pauze gaat er een “orgelbusje” rond.

In dit 2-jarig bestaan heeft de directeur kans gezien verschillende uitvoeringen met het koor te geven. Allereerst de openluchtuitvoering in de zomer van 1935, welke ook voor toeristen was bedoeld. Al spoedig daarna volgde de propaganda-uitvoering in het najaar van 1935, in de Geref. Kerk, welke goed slaagde. Het resultaat was dat verschillende personen lid werden van het koor. In de zomer van 1936 mocht “De Lofstem” zelfs mee jubelen in het blijde koor: “Komm, Holder Lenz” uit Die Jahreszeiten van Haydn.

Misschien worden we mettertijd ook nog wel eens een Oratorium Vereniging (waren de profetische woorden van alg. adjunct A. Belksma).

Dan wordt er melding gemaakt van een goed geslaagde Kerstwijdingsuitvoering op 18 december 1936 in de Geref. Kerk. Het topstuk van deze uitvoering was de Kerstcantate, waaraan ook het meisjeskoor meedeed.

Na het jaarverslag van 1937 zijn er in het notulenboek geen aantekeningen meer gevonden tot na de oorlog: september 1945.

Het oude bestuur wordt herkozen en de heer Rootselaar uit Nijkerk wordt tot dirigent benoemd.

Op 16 december 1946 wordt er een Kerstconcert gegeven en op 13 januari 1947 wordt er voor de evangelisatie in de Heihaas te Putten gezongen.

Het jaarverslag van 1947 vertelt: Dit verslag begint na onze lange oorlogsvakantie; 5 jaren lang hebben we niet kunnen zingen. Thans hebben we 46 leden, dat is precies 2x het aantal leden als wat op 19 februari 1935 lid werd van ons pas opgericht koor. Het koor draagt de naam “Gereformeerd Evangelisatie Kerkkoor”. De repetities zijn nu op maandagavond om 19.30 uur.

In de ledenvergadering van 15 juni 1947 wordt besloten de contributie te verhogen naar 25 cent per week.

Omdat de dirigent, de heer Netelenbosch, bedankt heeft wordt de heer Knipscheer uit Apeldoorn gekozen (uit 5 sollicitanten), welke zijn benoeming aannam.

Het jaarverslag van 12 januari 1948 meldt een batig saldo van fl. 100,00. In de bestuursvergadering van 23 september 1948 wordt besloten dat bij 2x onnodig verzuim de leden een schriftelijke waarschuwing en 25 cent boete krijgen.

Op 23 december 1948 wordt er een Kerstuitvoering gegeven.

Op de Jaarvergadering van 31 januari 1949 adviseert de dirigent, de heer Knipscheer, het koor om te zetten in een Groot Christelijk Gemengd Koor. Dit advies wordt voorlopig afgewezen. Echter op 28 maart 1949 wordt besloten de naam van het koor te veranderen in “Christelijk Gemengd Koor”.

Pas op 19 februari 1956 wordt er in het notulenboek weer melding gemaakt van een ledenvergadering.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.